Käyttäjäkokemus sosiaalisen median suosittelujärjestelmistä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Käyttäjäkokemus sosiaalisen median suosittelujärjestelmistä

Tämä kirjallisuuskatsauksena toteutettu kandidaatin tutkielma analysoi suosittelujärjestelmiä, sosiaalista mediaa ja käyttäjäkokemusta tutkimalla suosittelujärjestelmien vaikutuksia käyttäjäkokemukseen sosiaalisessa mediassa sekä näiden sosiaalisuutta. Suosittelujärjestelmät ovat informaatioteknologiaa ja asiakastietoja yhdisteleviä järjestelmiä, jotka pyrkivät helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja myyntiä verkossa suosittelemalla kohteita asiakkaille. Sosiaalisessa mediassa suosittelun kohteena voivat olla käyttäjälle mieluisat ryhmät, sivustot tai henkilöt. Tutkielmassa esitetään suosittelulle neljä eri tyyliä; sisältölähtöinen, yhteistyölähtöinen, sosiaalinen verkostopohjainen sekä hybridi. Sosiaalisessa mediassa luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja verkostoja verkkopohjaisessa palvelussa. Sille ominaista on käyttäjien välinen vuorovaikutus ja tietojen jakaminen. Käyttäjäkokemus on käyttäjälle järjestelmän käyttöä ennen, sen aikana ja jälkeen muodostuva kokonaiskuva käyttötilanteesta, eli vuorovaikutuksesta järjestelmän kanssa. Suosittelujärjestelmien käyttäjäkokemukseen vaikuttavat järjestelmän objektiiviset puolet, eli järjestelmä itsessään, sekä subjektiiviset puolet, eli käyttäjän näkemys järjestelmästä, ja se voidaan jakaa järjestelmä-, prosessi- ja tuloslähtöisiin osiin. Käyttäjäkokemus on dynaamista ja riippuvaista käyttäjän ennakkoasenteista sekä mielentilasta, mutta suosittelujärjestelmät voivat itse vaikuttaa niistä muodostuvaan käyttäjäkokemukseen omien kykyjensä avulla. Tutkielmassa esitetään suosittelutyylin ja esillepanon vaikuttavan käyttäjän havaitsemaan laatuun ja kokemaan hyötyyn järjestelmästä. Jokaisen suosittelutyylin huomataan omaavan sosiaalisia piirteitä. Nämä piirteet ja niiden myötä järjestelmän vaikutukset käyttäjäkokemuksen voimistuvat mitä enemmän siirrytään sisältölähtöisestä kohti hybridiä suosittelua. Lopussa huomioidaan ja ehdotetaan mahdollisia suuntia lisä- ja jatkotutkimuksille. Näitä ovat käytännön osalta kyselynä tai muuten toteutettu tutkimus suosittelujärjestelmien käyttäjäkokemuksesta ja teorian puolelta suosittelujärjestelmien tarkempi tarkastelu niin käyttäjäkokemuksen kuin sosiaalisen median osalta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet