Lapsuuden ympäristötekijöiden yhteys urheilumenestykseen : tutkimus suomalaisista menestyneistä lentopalloilijoista

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Lapsuuden ympäristötekijöiden yhteys urheilumenestykseen : tutkimus suomalaisista menestyneistä lentopalloilijoista

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä lapsuuden ympäristötekijät ovat yhteydessä lentopalloilijoiden urheilumenestykseen. Urheilijoiden lapsuutta tarkastellaan fyysisten, sosiaalisten ja psyykkisten ympäristötekijöiden osalta. Tutkimuksessa keskitytään urheilijan lapsuusvaiheeseen, sillä se on erityisen merkittävä vaihe huippu-urheilijan polulla. Toisin sanoen lapsuus luo lähtökohdan myöhemmälle urheilumenestykselle. Lapsuuden ympäristötekijöiden tutkiminen on tärkeää, sillä tutkimustulosten avulla voidaan vaikuttaa huippu-urheilijaksi varttumisen kannalta merkityksellisiin toimintatapoihin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen huippu-urheilun, erityisesti lentopallon kehittämisessä. Tutkimuksen kohdejoukko koostuu suomalaisista menestyneistä lentopalloilijoista. Kyseiset urheilijat ovat pelanneet Mestaruusliigassa tai Suomen aikuisten maajoukkueissa. Yhteensä tutkimukseen on osallistunut 72 lentopalloilijaa, joista naisia on 40 (56 %) ja miehiä 32 (44 %). Tutkimuksen lentopalloilijoista 71 (99 %) on pelannut Mestaruusliigassa ja 31 (43 %) on edustanut Suomea aikuisten maajoukkueessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselytutkimuksella ja sitä on analysoitu kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Aineiston analysoinnissa on käytetty IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmaa. Analysointimenetelminä on käytetty keskihajontoja, minimi- ja maksimiarvoja, prosenttijakaumia sekä keskiarvoja. Tutkimustuloksia on verrattu sukupuolen ja urheilumenestyksen osalta. Vertailu on toteutettu riippumattomien otosten t –testillä, ristiintaulukoinnilla ja khiin neliötestillä sekä yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittavat, että suurin osa menestyneistä lentopalloilijoista asui lapsuutensa kaupunkimaisessa kunnassa, jossa liikuntamahdollisuudet olivat hyvät. Nuoret urheilijat harrastivat keskimäärin neljää eri urheilulajia. He aloittivat lentopallon harrastaminen seurassa keskimäärin 8 –vuotiaana ja päälajiksi lentopallo valikoitui 13 –vuotiaana. Suurin osa urheilijoista on syntynyt toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) ja ovat yleisimmin perheensä nuorimpia sisaruksia. Urheilu on ollut lentopalloilijoiden perheissä tärkeä arvo. Vanhempien tuki ja kannustus ovat myötävaikuttaneet lentopallon harrastamiseen. Harrastamisen tärkeimmät psyykkiset syyt ovat puolestaan olleet sen mielekkyys sekä lajissa pärjääminen ikätovereita peremmin. Suurin osa lentopalloilijoista koki lapsuudessaan odotuksia menestyksestä. Vastaavasti menestyspaineita he eivät kokeneet.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vastaa käyttäjäkyselyyn!

Voita Apple iPad Wi-Fi + Cellular 9.7 128GB (2018)

Avaa kysely

Ei kiitos!