Ohjeistus ulkomaisen työntekijän lupa- ja rekisteröinti-menetelmiin sekä verotukseen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Ohjeistus ulkomaisen työntekijän lupa- ja rekisteröinti-menetelmiin sekä verotukseen

Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa on lisääntynyt huomattavasti työvoimapulan takia sekä johtuen globalisaatiosta ja integraatiosta. Suomen lainsäädäntö asettaa pakollisia toimenpiteitä ulkomaalaisille työntekijöille sekä heidän työnantajilleen. Ulkomaalaislait, lukuiset määräykset ja asetukset sääntelevät työlupa-, rekisteröinti-, sosiaaliturva- sekä verotus-menetelmiä. Menetelmissä on monia erilaisia vaihtoehtoja riippuen työntekijän kotimaasta, työsuhteen luonteesta, ehdoista ja pituudesta. On tärkeää, että ulkomaalaiset työntekijät ja heidän työnantajansa saisivat tarkkaa tietoa jo työsuhteen suunnittelun vaiheessa. Tarvittavat toimenpiteet täytyy aloittaa ajallaan ennen työsuhteen alkamista, ottaen huomioon muun muassa käsittelyajat ja mahdolliset ruuhkat. Työkokemuksestani kävi ilmi, että monessa tapauksessa joko työnantaja tai työntekijä kokee hankaluuksia tiedon etsimisessä sekä toimenpiteiden realisoinnissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota eri lähteistä yhteen ohjeistuksen kaikki tärkeät ja ajantasaiset tiedot työntekijälle sekä työnantajalle. Opinnäytetyön tavoite on luoda selkeä ja kätevä ohjeistus ulkomaalaisille työntekijöille sekä heidän työnantajalleen Suomessa tarvitta-vista lupa- ja rekisteröintitoimenpiteistä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta. Opinnäytetyö on produktityyppinen kehittämishanke, jossa perehdytään erilaisiin lähdemateriaaleihin. Opin-näytetyön prosessissa tutkitaan monta eri lähdettä, kuten Suomen lainsäädäntö, aiheeseen liittyvä kirjallisuus sekä lukuisia Internet lähteitä. Ohjeistuksen käytännöllinen tarkoitus on helpottaa ulkomaalaisen työntekijän rekrytointisuun-nittelua ja palkkausta, antamalla molemmille prosessin osapuolille perusteellista ja ajankoh-taista tietoa ja ohjeita asiasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet