Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja metsätilan su-kupolvenvaihdoksen tekemiselle ja valita niistä paras case-metsätilan tarpeisiin. Lähtökohtana oli verosuunnittelu, mutta huomioon otettiin myös muut luopujan ja jatkajan toiveet. Vaihtoehdot luovutuksen tekemiselle olivat lahja, lahjaluonteinen kauppa, kauppa ja perintö. Jokaisessa luovutustavassa oli omat erityispiirteensä ja keinonsa vaikuttaa verojen suuruuteen, kuten hallintaoikeuden pidättäminen tai kauppahinnan muuttaminen. Ensin case-metsätilalle oli määritettävä arvo, jotta eri luovutustapojen verovaikutukset, kuten lahjavero, perintävero ja varainsiirtovero, voitiin laskea. Arvonmääritystapa pohjautui summa-arvomenetelmään. Myös uuden ja siirtyvän metsävähennyksen määrä laskettiin. Case-metsätilalle parhaiten sopivaksi vaihtoehdoksi valittiin lopulta lahjanluonteinen kauppa, jossa 60 % metsästä siirtyy kauppana ja 40 % lahjana. Tämän vaihtoehdon ansiosta metsän luovuttajille jäisi osa kauppahinnasta omaan käyttöönsä ja osa voitaisiin lahjoittaa toiselle lapsista. Näin ollen molempia lapsia tulisi kohdeltua tasapuolisesti. Lahjan osuus saatiin pilkottua niin pieneksi, että siitä maksettaisiin pienimmän veroprosentin mukaan lahjaveroa. Uudelle omistajalle tulee käyttöön myös uutta metsävähennyspohjaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet