Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen paloilmoitinliikkeelle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen paloilmoitinliikkeelle

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille asiakaslähtöisyys ja asiakkaan arvontuotannon merkitys uuden palvelun kehittämisessä. Työn tavoitteena oli luoda kohdeyritykselle asiakaslähtöinen ja arvoa tuottava palvelumalli paloilmoitinliikkeen markkinoinnin ja palvelujen kehittämisen tueksi. Opinnäytetyö perustuu konstruktiiviseen tutkimusotteeseen. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin paloilmoitinpalveluihin liittyviä asiakastarpeita ja asiakasnäkökulmaa sekä asiakkaan arvontuotantoa. Tämä tutkimustyö oli laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jonka tarkoituksena oli tuottaa ymmärrystä lisäävää tietoa tilanteista, joissa asiakas kokee arvoa. Opinnäytteen teoreettisessa osassa käsiteltiin asiakasymmärryksen ja asiakkaan arvontuotannon merkitystä yrityksen kilpailukyvyn ja uuden palveluliiketoiminnan kehittämisen lähteenä. Teoreettisessa osassa esiteltiin myös yleisesti paloilmoitinliikkeen toimintaa ja sen nykyisiä palveluprosesseja. Työn empiirinen osa koostui asiakastarvehaastattelusta.. Teoreettisen ja empiirisen tiedon pohjalta kehitettiin asiakkaan arvoa tuottava uusi palveluprosessi. Palvelut ovat luonteeltaan prosesseja ja asiakas osallistuu niiden tuottamiseen. Asiakkaiden ottaminen mukaan palvelun kehittämiseen on tärkeää, koska useimmat palvelut tuotetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palveluyrityksen kanssa. Kehitetty arvoa tuottava palveluprosessi kuvaa vuorovaikutuksen merkitystä palvelukehityksessä, jota tarvitaan asiakkaiden, palveluntoimittajien, viranomaisten sekä yhteistyöyritysten välillä. Palveluinnovaatioiden syntyminen edellyttää arkipäivän ongelmiin pohjautuvaa tietoa asiakkailta. Kehitetyn arvontuotantoprosessin mukaan kohdeyrityksen haasteena on osallistua yhdessä asiakkaan kanssa palvelun tuottamiseen. Tutkimuksen mukaan suurin tarve asiakkailla oli paloilmoitinlaitteenhoitajien koulutus. Koulutukseen liittyvä tutkimus, esimerkiksi paloilmoitinlaitteen hoitajan kurssin kehittäminen, olisi erittäin ajankohtainen jatkotutkimusaihe.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet