Vapaaehtoisten Arkeen Voimaa-ohjaajien täydennyskoulutuspäivän kehittäminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Vapaaehtoisten Arkeen Voimaa-ohjaajien täydennyskoulutuspäivän kehittäminen

Terveydenhuollon palveluiden painopiste suuntautuu yhä voimakkaammin ennaltaehkäisyyn ja kansalaisille tulee antaa tukea oman terveyden edistämiseen. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan uusia, laadukkaita ja vaikuttavia palveluita. Arkeen Voimaa-toiminta perustuu ryhmämuotoiseen Chronic Disease Self-Management Program–itsehoitotoimintamalliin (CDSMP). Ryhmää ohjaa aina kaksi koulutettua Arkeen Voimaa–ohjaajaa. Toimintamallin tavoitteena on tukea arkipärjäämistä ja itsehoitoa henkilöillä, joilla näissä on haasteita. CDSMP on todettu vaikuttavaksi ja kustannusvaikuttavaksi niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Kokemusasiantuntijuuden tuoma lisäarvo on ymmärretty vasta viime vuosina. Itsehoitoon liittyen vapaaehtoisilla vertaisohjaajilla on todettu jopa parempi hyötyvaikutus ryhmäläisiin kuin terveydenhuollon ammattilaisella. Vertaisohjaaja tarvitsee oman kokemuksensa rinnalle monipuolista tietoa sekä ohjaustaitoja, jolloin annetun koulutuksen merkitys korostuu. Aikuisia koulutettaessa tehokkaan aikuisoppimisen teorioita on hyödynnettävä ja opetusta suunniteltaessa huomioitava monin tavoin heterogeeniset ryhmät. Opetusmenetelmien monipuolisella variaatiolla voidaan saavuttaa hyvä lopputulos. Osallistavat menetelmät ovat tehokkaita aikuisoppimisessa ja ryhmään kuulumisen tunne tehostaa oppimista. Tässä kehittämisprojektissa Arkeen Voimaa-ohjaajille luotiin täydennyskoulutuspäivä yhdentoista Stanfordissa laaditun ja Suomen Kuntaliiton suomentaman opetusvideon ympärille. Aiheista muodostettiin viisi teemaa, jotka jaettiin kolmeen moduuliin. Ryhmäytyminen, orientoituminen ja oppimisen reflektointi sisällytettiin koulutuspäivään. Mukaan valittiin monipuolisesti osallistavia opetusmenetelmiä. Koulutuspäivä pilotoitiin kahdesti ja sen onnistumista arvioitiin osallistujille suunnatulla palautekyselyllä (n=18). Osallistujat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä koulutuspäivän rakenteeseen ja käytettyihin opetusmenetelmiin. He kokivat saaneensa varmistusta jo aiemmin opittuihin asioihin, mutta myös saaneensa uutta oppia ja ideoita. Osallistujat tunsivat koulutuksen jälkeen keskimäärin hyvää luottamusta omiin ohjaustaitoihinsa haastavissakin ohjaustilanteissa. Täydennyskoulutuksen avulla Arkeen Voimaa-ohjaajien ohjaustaitoja voidaan kehittää ja tieto päivittää, mikä edesauttaa toiminnan korkean laadun ylläpysymistä, sekä toiminnan markkinointia ja laajenemista yhä useampiin kuntiin Suomessa.

Health care services focus increasingly on prevention and citizens should be given support to promote their own health. To achieve this, we need new, high-quality and effective services. Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) is a group-based program and the group is always guided by two trained volunteer CDSMP leaders. The objective of this program is to support everyday life and self-care for people who face challenges in these. CDSMP has been found to be effective and cost-effective at both individual and social level. The added value of experience expertise has only been understood in recent years. In the context of self-management, volunteer peers have been found to have even better benefits for groups than a healthcare professional. A peer instructor needs diverse knowledge and guidance skills alongside his/her own experience, highlighting the importance of the training given. When training adults, effective adult learning theories must be exploited and in many ways heterogeneous groups shouldbe taken into account when designing the teaching. The versatile variation in teaching methods can achieve a good result. Participative methods are effective in adult learning and the feeling of belonging to the group enhances learning. In this development project, the CDSMP-leaders were created a refresher training day around eleven teaching videos created in Stanford and translated into Finnish by the Association of Finnish Local and Regional Authorities. Five themes were formed and divided into three modules. Group integration, orientation and learning reflection were included in the training day. Participative teaching methods were selected. The training day was piloted twice and its success was evaluated by a feedback survey directed at participants. Overall, the participants were satisfied with the structure of the training day and the teaching methods used. They felt they had been assured of what they learned earlier, but they also received new things and ideas. After training, participants felt an average of good confidence in their own guidance skills in challenging guidance situations. Through refresher training, the guidance skills of CDSMP leaders can be developed and their information updated, contributing to the maintenance of high quality of operations, as well as the marketing and expansion of activities in the increasingly numerous municipalities in Finland.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet